Referat af generalforsamlingen den 25.05.2021.

Punkt 1

Valg af dirigent.

Klaus Vilsen blev foreslået og takkede ja.

Klaus konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Punkt 2

Formandens beretning.

2020 var på mange måder et udfordringens år for alle gymnastikforeninger, fordi vi i marts blev lukket helt ned, så alle aktiviteter blev lagt død, og i efteråret steg omfanget af restriktioner i en grad, så vi oplevede anden nedlukning i december. Det har udfordret foreningens aktiviteter i stor grad, da foreningen ønsker at blive målt på omfanget af gymnastik- og bevægelses aktiviteter. Når aktiviteterne har været lukket ned, så har foreningen ikke virke.

Målt på medlemmer har det været et ringe år, fordi der er ca. 100 færre børn og unge, som dyrker gymnastik i Skjold gymnastik Birkerød, mens antallet af voksne gymnaster og volleyspillere er omtrent det samme. 

For alle gymnaster har det været et anderledes år med mindre af den sædvanlige træning, men med restriktioner, on-line streaming af instruktører og udendørs træning. Vi håber, at sæsonen 2121-22 bliver en til bagevenden til den kendte træning, men on-line streaming er måske kommet for at blive.

Vi håber derfor på en god ny sæson 20 21-22.

Punkt 3

Godkendelse af regnskab.

Kasseren gennemgik regnskabet, som derefter blev godkendt med forbehold for anmærkningsfrit revision påtegning, da vores revisor Erik Hultquist endnu ikke har haft tid til at gennemgået vores regnskab.

Punkt 4

Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.

Budgettet blev gennemgået af kasseren og godkendt.

Fastsættelse af kontingent: 

Fastholdelse af den eksisterende rabatordning for børn med en rabat på 250 kr. ved deltagelse på flere hold.

Partout-kort til voksne afskaffes. I stedet betales fuld pris for det dyreste hold, og der er 30 % rabat på øvrige hold.

Punkt 5

Valg til bestyrelsen.

På valg i år er:

Bestyrelsesmedlemmer:

Kirsten Bargisen – modtog genvalg

Dorthe Klemmensen – modtog ikke genvalg

Magnus Kvistgaarden – modtog ikke genvalg

Følgende personer blev valgt ind i bestyrelsen:

Christian Høyrup Ottesen

Punkt 6

Valg af evt. suppleanter.

Ingen opstillede.

Punkt 7

Valg af revisor.

Erik Hultquist blev genvalgt.

Punkt 8

Behandling af indkomne forslag.

Der er ikke kommet nogen.

Punkt 8

Evt.

Vi siger mange tak til Dorthe og Magnus som henholdsvis har været i bestyrelsen 4 og 2 år.

Dirigenten takkede for god ro og orden af afsluttede mødet.

Referant Nadia Vesterdahl