Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 8. november 2022 – afholdt i mødelokale i Søndervangshallen
Tilstede: Per, Christian, Jakob,. Bjørn, Kirsten og Maria (referent)

1) Valg af dirigent
Jakob Kirkegaard foreslås som dirigent og accepterer, Jakob bekræfter at den ekstraordinære generalforsamling er rettidigt indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.


2) Godkendelse af regnskab 2021
Kommentarer til regnskabet:
Regnskabet er påvirket af corona. Der er tilbagebetalt meget i kontingent til børne- og ungdomsholdene. Der er kørt med zoom undervisning. Færre udgifter til instruktørerne, men grundet zoom undervisning, så er der samlet set et underskud, som forventet.
Desuden har der været udgifter til nyt IT system.
Desuden har der været udgifter til oprydning af regnskabet. Nu er der ryddet op og orden i regnskabet. Tak til kasserer og bogholder for en stor indsats. Tavlen er nu vasket ren og vi er klar til at gå i gang med regnskabet for 2022.
Regnskabet godkendes enstemmigt uden bemærkninger.


3) Godkendelse af budget 2022
Kommentarer til budgettet:
Der er en øget udgift af de administrative udgifter, grundet ansættelse af administrativ medarbejder.

3/7 af kontingentindtægterne er hensat til dækning af manglende indtægter i foråret til at dække instruktørudgifter.
Der er budgetteret med udgifter til statsautoriseret revisor, da det også er et krav fra kommunens side, eftersom at vi får et aktivitetstilskud på mere end 200.00 kr.

Budgettet godkendes uden indsigelser.
 

4) Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår at der i vedtægter tilføjes, at vi nu også udbyder trampolin hold i §3.
Dette vedtages enstemmigt.


9) Eventuelt

Der er ingen punkter under evt.
Dirigenten afslutter herefter den ekstraordinære generalforsamling og takker for god ro og orden kl. 17.45.